March 8, 2009
currently watching badminton tournament between lee chong wei and lin dan,
lee chong wei must jia you!!!!
kambateh!!!